ul. Gen. Józefa Hallera 5 | Grudziądz

Regulamin korzystania z łagodnej komory hiperbarycznej w Gabinecie Hiperbarycznym Sezon Tlenu

ROZDZIAŁ I – ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) obowiązuje wszystkich klientów gabinetu Sezon Tlenu (Klienci), którzy biorą udział w sesji hiperbarycznej (Sesja).
 2. Sesja jest przeprowadzana w jednoosobowej/dwuosobowej komorze hiperbarycznej model DUO o parametrach maksymalnych: ciśnienie do 1,3 ATA. Do łagodnej komory hiperbarycznej dostarczane jest: poprzez sprężarkę powietrze, a przez koncentrator tlenu dostarczany jest tlen o stężeniu wynoszącym 90-95%.
 3. W Sesji mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby nieletnie za zgodą ich opiekuna prawnego i wyłącznie w jego obecności. Opiekun ponosi odpowiedzialność za towarzyszące mu osoby małoletnie.
 4. W gabinecie Sezon Tlenu obowiązuje harmonogram, w którym określone są godziny, o których rozpoczynają się poszczególne Sesje. Jeżeli na skutek przerwania wcześniejszej Sesji lub działania siły wyższej godziny rozpoczęcia Sesji ulegną przesunięciu, personel będzie informował o tym Klientów.
 5. W związku z obowiązywaniem harmonogramu wizyt, Klienci są zobowiązani do przestrzegania godzin umówionych wizyt. W przypadku spóźnienia, Klient jest zobowiązany poinformować o tym personel gabinetu. Czas spóźnienia zostaje odjęty od czasu trwania sesji. Dopuszczalny czas spóźnienia to 15 minut, aby sesja w ogóle mogła się odbyć, ponieważ czas przebywania w komorze jest określony. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut, sesję uznaje się za zrealizowaną, a poniesione koszty nie są zwracane, ale dopuszcza się możliwość przełożenia wizyty.
 6. O nieobecności lub konieczności odwołania sesji należy poinformować na 24 godziny przed umówionym terminem wizyty. W przypadku, gdy Klient nie uprzedzi o swojej nieobecności, sesję uznaje się za zrealizowaną bez zwrotu kosztów.
 7. Sesja przerwana z powodu złego samopoczucia na skutek działania łagodnej komory hiperbarycznej zostaje uznana za zrealizowaną bez zwrotu kosztów.
 8. Przed rozpoczęciem Sesji, Klient zobowiązany jest podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań co do brania udziału w Sesji i korzystania z łagodnej komory hiperbarycznej. W przypadku Klientów małoletnich odpowiednie oświadczenie podpisuje opiekun prawny. Niepodpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań uniemożliwia odbycie sesji w komorze hiperbarycznej.
 9. Jeżeli występują przeciwwskazania do sesji, Personel ma obowiązek odmówić jego wykonania. Jeśli są to przeciwwskazania, które po upływie określonego czasu ustąpią (infekcja, gorączka, stan po spożyciu alkoholu etc.) wówczas termin zostaje przesunięty.
 10. Przebywanie w komorze hiperbarycznej jest dozwolone jedynie pod nadzorem przeszkolonego pracownika gabinetu.
 11. Za czyszczenie i dezynfekcję wnętrza komory (ściany, podłoga) oraz materacy odpowiada personel gabinetu. Ma to wpływ na czas trwania sesji w przypadku spóźnienia klienta.
 12. Sesja hiperbaryczna poprzedzona jest krótkim instruktażem dotyczącym zasad bezpieczeństwa w czasie jej trwania.
 13. Klient zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny podczas przebywania w komorze.

 

ROZDZIAŁ II – ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PRZEPROWADZANIA SESJI W ŁAGODNEJ KOMORZE HIPERBARYCZNEJ

 1. W trakcie korzystania z łagodnej komory hiperbarycznej możliwe jest pojawienie się uczucia dyskomfortu w postaci przejściowego bólu uszu, zatok, senności.
 2. Sesja rozpoczyna się etapem podnoszenia ciśnienia (kompresja) do poziomu 1.3 ATA. Czas kompresji wynosi 6-8 minut, choć może zostać wydłużony w przypadku, gdy osoba przebywająca w komorze odczuwa zbyt duży dyskomfort, ale nie chce zrezygnować z Sesji. Odpowiednie postępowanie w takiej sytuacji należy do obowiązków operatora. Sesja kończy się etapem dekompresji, czyli obniżania ciśnienia. Standardowo etap ten trwa 2-4 minut, ale jego czas może zostać wydłużony na prośbę osoby przebywającej w chwili, gdy pojawi się dyskomfort podobny do występującego podczas kompresji (przejściowy ból uszu, zatok). Dyskomfort podczas kompresji i dekompresji jest sprawą indywidualną i każda z osób może odczuwać różną jego intensywność, dlatego konieczna jest opieka personelu.
 3. W sytuacjach nagłych i kiedy wymagają tego zasady bezpieczeństwa, przewidziana jest awaryjna dekompresja, podczas której zmniejszanie ciśnienia odbywa się szybciej niż podczas standardowej Sesji, tj. 1 do 2 minut co może powodować ból głowy, uszu i zatok.
 4. Czas trwania jednej Sesji wynosi 60 minut i jest liczony jest od momentu osiągnięcia ciśnienia roboczego. Dodatkowo należy mieć na uwadze czas konieczny do przygotowania komory do rozpoczęcia i zakończenia Sesji. W trakcie trwania Sesji nie ma możliwości opuszczenia komory. Jeśli zajdzie konieczność opuszczenia komory, należy przerwać sesję, rozpocząć etap dekompresji, skracając czas trwania sesji.
 5. W przypadku gdy zajdzie konieczność przerwania Sesji ze względów bezpieczeństwa (złe samopoczucie, zbyt silne dolegliwości towarzyszące kompresji, nagłe zdarzenie etc.) sesja przerywana jest dla wszystkich osób biorących w niej udział.
 6. W razie wystąpienia złego samopoczucia lub dolegliwości bólowych należy niezwłocznie poinformować o tym personel gabinetu. W trakcie trwania Sesji kontakt z personelem jest możliwy poprzez krótkofalówki.
 7. W przypadku przerwania Sesji i braku możliwości jej kontynuacji Personel ustali z Klientem nowy termin Sesji oraz warunki jej wykonania.
 8. Jeżeli istnieje podejrzenie, że Klient jest pod wpływem środków odurzających, personel gabinetu ma prawo odmówić wykonania sesji.
 9. Do łagodnej komory hiperbarycznej zabrania się wnoszenia jakichkolwiek substancji łatwopalnych, zapalniczek oraz zapałek, a także e-papierosów oraz urządzeń, które mogą wywołać zapłon bądź iskrę. Dozwolone jest korzystanie z telefonów, tabletów, laptopów, czytników e-book, etc. Pod warunkiem korzystania z własnego źródła energii (bateria). Niedopuszczalne jest korzystnie z power-banków i zewnętrznych źródeł zasilania, gdzie podczas podłączania i odłączania może pojawić się iskra.
 10. W komorze hiperbarycznej obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, używania papierosów elektrycznych oraz spożywania alkoholu.
 11. W komorze dopuszczalne jest spożywanie napojów wyłącznie w butelkach z ustnikiem, w bidonach, aby nie zabrudzić wnętrza komory. Spożywanie posiłków jest niedozwolone.
 12. Podczas sesji Klient powinien mieć na sobie przewiewny, bawełniany, wygodny strój. Wymagane jest założenie czystych skarpetek. Do komory wchodzimy bez obuwia.
 13. Za uszkodzenie komory w trakcie sesji odpowiada klient. Klient może zostać obciążony kosztami w przypadku uszkodzenia przez niego komory. W przypadku uszkodzenia komory przez niepełnoletniego użytkownika, koszty naprawy komory ponosi jego opiekun.
 14. W wypadku złamania dowolnego punktu regulaminu, sesja zostaje natychmiastowo zakończona bez zwrotu kosztów.

 

ROZDZIAŁ III – ZASADY REALIZACJI VOUCHERÓW

 1. Wydawcą voucherów jest gabinet Sezon Tlenu z siedzibą przy ul. Józefa Hallera 5, 86-300 Grudziądz.
 2. Kupujący voucher to osoba fizyczna dokonująca zakupu vouchera i akceptująca warunki Regulaminu. Zakup vouchera polega na opłaceniu określonej kwoty odpowiadającej wartości vouchera. Za datę zakupu uznaje się dzień dokonania płatności.
 3. Okaziciel/Posiadacz vouchera to wskazana imiennie osoba realizująca voucher, czyli korzystająca fizycznie z usługi. Voucher nie może być wykorzystany przez osobę inną niż wskazana imiennie na Voucherze. Voucher może zostać wykorzystany przez osobę niepełnoletnią wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Voucher to dokument imienny wystawiony przez Wydawcę, uprawniający do zrealizowania wskazanej na nim usługi, obejmujący realizację sesji hiperbarycznej wyłącznie w lokalu Wydawcy.
 5. Dane osobowe wymagane do wydania vouchera podlegają pod Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016).
 6. Warunkiem zakupu vouchera jest dokonanie płatności gotówką lub kartą płatniczą wyłącznie w lokalu.
 7. Voucher przekazywany jest w formie firmowego wydruku.
 8. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę. Okaziciela Vouchera można zmienić wyłącznie w lokalu Wydawcy w obecności i za zgodą Wydawcy.
 9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Voucher utracony, uszkodzony, przeterminowany, a Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu uszkodzenia, kradzieży lub innego powodu utraty Vouchera.
 10. Okres ważności Vouchera liczony jest od daty zakupu i wynosi 6 miesięcy. Wydawca odmawia realizacji Vouchera w przypadku gdy upłynął jego termin ważności lub gdy istnieje podejrzenie co do autentyczności vouchera.
 11. Okaziciel/Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminów wizyt. Sesje należy umówić i zrealizować w okresie ważności Vouchera. Należy uwzględnić, że w danym dniu może być zrealizowana tylko jedna sesja.
 12. W przypadku, gdy Posiadacz Vouchera nie może skorzystać z sesji ze względu na przeciwwskazania, Voucher może zostać przepisany na inną osobę, po uprzednim uzgodnieniu tego z Wydawcą.
 13. Umówioną wizytę można odwołać bez ponoszenia konsekwencji, również finansowych, najpóźniej na 24 godziny (dwadzieścia cztery godziny) przed umówionym terminem realizacji. W przypadku poinformowania o nieobecności później niż 24 godziny, Voucher uznaje się za zrealizowany i termin realizacji przepada, a koszty sesji nie zostaną zwrócone.
 14. Sesje niewykorzystane w ramach Vouchera, w chwili gdy Voucher traci ważność, zostają uznane za zrealizowane.

 

ROZDZIAŁ IV – ZASADY REALIZACJI PAKIETÓW

 1. Pakiet oznacza wykupioną jednorazowo serię sesji w łagodnej komorze hiperbarycznej.
 2. Z Pakietu może korzystać osoba dokonująca zakupu lub osoba wskazane z imienia i nazwiska przez Kupującego.
 3. Pakiet ważny jest przez 3 miesiące od daty zakupu.
 4. W przypadku nieobecności Posiadacz Pakietu jest zobowiązany do poinformowania personelu gabinetu najpóźniej na 24 godziny przed wyznaczonym terminem.
 5. W przypadku nieuprzedzenia o nieobecności, sesję uznaje się za zrealizowaną i zostaje ona odliczona od ilości sesji w Pakiecie.
 6. Posiadacz Pakietu może spóźnić się maksymalnie 15 minut na sesję, aby mógł on być jeszcze wykonany uwzględniając określony czas przebywania w komorze. W przypadku dłuższego spóźnienia sesję uznaje się za zrealizowany i zostaje on odliczony od ilości sesji w Pakiecie.
 7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację Pakietu (wypadek, choroba, ciąża, przeprowadzka do innego miasta etc.), Posiadacz Pakietu ma prawo do przepisania pakietu na osobę trzecią bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Wyrażenie zgody na wykonanie sesji w łagodnej komorze hiperbarycznej jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.